Ontwikkelingen

Ontwikkelen wordt gestimuleerd. Samen met je leidinggevende bekijk je jouw behoefte en het daarbij passende aanbod. En als je uitdaging nodig hebt, is er altijd wel een opleiding, specifieke taak of aandachtsveld waar je je op kunt richten.’

Cindy Freriks, senior verpleegkundige Acute Opname Afdeling

Excellente zorg

Excellente zorg is gebaseerd op de 8 pijlers van het Magnetconcept. De doorvertaling hiervan voor ons ziekenhuis is:

 • Werken met vakbekwame collega’s
 • Goede relaties met artsen
 • Autonomie
 • Support van de direct leidinggevende
 • Zeggenschap over beroepsuitoefening
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Voldoende personeel
 • Patiëntgerichte zorgcultuur

Dit levert de volgende doelstellingen op:

 • Een organisatie die zichtbaar grote waardering heeft voor de verpleegkundigen, hen betrekt bij alle relevante thema’s en professionele en multidisciplinaire samenwerking stimuleert.
 • Verpleegkundigen die professioneel, gedreven en betrokken zijn, goed in staat het eigen werkproces in te richten, te verbeteren en hier verantwoordelijkheid voor te nemen.
 • Actieve rol van verpleegkundigen in kwaliteitsverbetering, onderzoek en innovatie. Hierdoor ontstaat verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg en patiënttevredenheid.
 • Een werkomgeving die bevorderlijk is voor de werving en het behoud van verpleegkundigen.

In CWZ zijn de verpleegkundige staf en vier ambassadeurs (verpleegkundigen werkzaam op verschillende afdelingen) actief werkzaam om deze doelstelling waar te maken.

Elektronisch Patiënten Dossier

CWZ werkt sinds december 2017 met HiX van leverancier ChipSoft. Dit is een Nederlandstalig systeem, dat is ingericht op zorgprocessen in Nederland en waarmee veel ziekenhuizen werken.
Artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici kunnen op ieder willekeurig moment, apparaat en plek actuele medische gegevens van patiënten inzien die bij hen onder behandeling zijn. Dit verhoogt de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid van zorg. Bovendien hoeven patiënten nog maar één keer hun verhaal te doen.

Patiënten hebben toegang tot een patiëntportaal, dat is gekoppeld aan HiX. Hierin kunnen zij onder meer een samenvatting van hun medische gegevens inzien en online afspraken aanvragen. Zo kunnen we patiënten actiever betrekken in hun eigen zorgtraject.

MBO – HBO functiedifferentiatie

De zorg is in beweging. Patiënten die in het ziekenhuis komen, hebben complexere zorgvragen. Ze zijn ouder, hebben meerdere aandoeningen en verblijven korter in het ziekenhuis. Dat vraagt steeds meer van zorgverleners. Ook zal de zorg in de toekomst veel meer in de keten plaatvinden waarbij externe partners zijn betrokken.

Deze ontwikkelingen vragen andere competenties van de verpleegkundigen. Daarmee wordt ook het opleidingsniveau belangrijker. Er zal een duidelijker onderscheid komen tussen MBO en HBO opgeleide verpleegkundigen en de taken die zij verrichten. HBO  opgeleide verpleegkundigen gaan daarbij hun competenties, zoals geleerd tijdens de opleiding, ook meer benutten.

Voor een goed evenwicht op de afdeling is het belangrijk dat elk team een gezonde verhouding MBO- en HBO-verpleegkundigen heeft. In die situatie vullen de competenties van beide niveaus elkaar aan en ondersteunen ze elkaar. Zo kunnen alle verpleegkundigen de beste zorg leveren. In CWZ zijn we gestart om tot deze verhouding te komen. Wat die verhouding precies is, verschilt per afdeling. Dit wordt bepaald aan de hand van criteria uit het land, Santeon en de proeftuinen in CWZ.